vestnik

Bo prenova Slovenske ulice odpravila problem poplavljanja?

Timotej Milanov, 12. 1. 2020
Jure Zauneker
Kronični problem mesta: poplavljene ulice
Aktualno

V mestni upravi pojasnjujejo, da bodo v okviru prenove južnega dela Slovenske ulice izvedli več različnih ukrepov za ravnanje s padavinsko vodo, ki se steka v mešani kanalizacijski sistem.

Mestna občina Murska Sobota je začela prenovo Slovenske ulice, 4,3 milijona evrov vreden projekt, ki naj bi pomenil pomemben korak v smeri revitalizacije mestnega središča. Prenova se je začela septembra lani, končana bo predvidoma konec letošnjega leta. Ulica, ki bo po novem enosmerna, bo po predstavljenih načrtih sodeč dobila lično podobo – celotna površina bo na isti ravni, torej brez robnikov, namesto asfalta bodo kocke in plošče iz pohorskega tonalita. V ulici bodo postavili novo urbano opremo in na obeh straneh ceste zasadili 93 dreves gledičij. Pred prenovo so se lotili tudi sanacije kanalizacije v ulici, ob tem se poraja vprašanje, ali bo ta takšna, da bo z njo odpravljen kronični problem Murske Sobote – poplavljanje ulic ob obilnejšem deževju. Kot smo že večkrat poročali, imajo Murska Sobota in Černelavci mešani kanalizacijski sistem, zaradi česar so prebivalci večkrat žrtve zalitih ulic in kleti, kar jim povzroča tudi nemajhno materialno škodo. Druga naselja v mestni občini imajo ločen sistem odvajanja fekalne in padavinske vode. Župan Aleksander Jevšek je v preteklosti za naš časopis že povedal, da bo treba problematiko kanalizacije v mestu v prihodnosti rešiti celovito, z gradnjo ločenega kanalizacijskega sistema. Občini smo zato poslali vprašanje, ali so že ob prenovi Slovenske ulice začeli graditi ločeni sistem oziroma katere ukrepe bodo izvedli v zvezi s preprečevanjem poplavljanja.

430c0391f70347d53004f2b0f5e1f4ef
foto:Jure Zauneker
Pred prenovo Slovenske ulice so se lotili tudi sanacije kanalizacije v ulici. Bo z njo odpravljen kronični problem Murske Sobote – poplavljanje ulic ob obilnejšem deževju?

Občina napoveduje izvedbo številnih ukrepov

V mestni upravi pojasnjujejo, da bodo v okviru prenove južnega dela Slovenske ulice izvedli več različnih ukrepov za ravnanje s padavinsko vodo, ki se steka v mešani kanalizacijski sistem. Kot ključen ukrep pri urejanju odvajanja padavinske vode v širšem mestnem središču navajajo strojno čiščenje glavnega zbiralnika oziroma glavne kanalizacijske cevi, ki bo potekalo do konca letošnjega marca. »Ta kanalizacijska cev odvaja odpadno vodo iz Slovenske ulice prek celotne Ulice arhitekta Novaka proti centralni čistilni napravi. Pretočnost cevi je bila zaradi mulja do sedaj zmanjšana. S tem ukrepom se bo izboljšalo odvajanje vode tudi v Kardoševi in Slomškovi ulici ter v delu Ulice Staneta Rozmana in delih Gregorčičeve, Kocljeve ter Zvezne ulice,« pojasnjujejo v mestni upravi.Pri tem dodajajo, da bodo v okviru prenove Slovenske ulice izvedli še dodatne ukrepe za izboljšanje odvajanja padavinske vode, in sicer bodo vzdolž celotne ulice zgradili linijsko kanaleto z gostejšimi peskolovi. V delu ulice od krožišča pri Zvezdi do Zvezne ulice bodo zgradili lokalne ponikovalnice, v katere se bo stekala padavinska voda z utrjenih površin in nekaterih streh bližnjih objektov, ponikovalnico bodo zgradili tudi na območju ploščadi pred hotelom Zvezda.

murska-sobota, slovenska-ulica, obnova, sgp-pomgrad, gradbinci
Nataša Juhnov
V okviru prenove Slovenske ulice bodo izvedli tudi sanacijo kanalizacijskega sistema, a bo ta še naprej mešani. Foto Nataša Juhnov

Poleg tega bodo 60 dreves z drevesnimi rešetkami zasadili neposredno ob linijski kanaleti, tako bodo tudi ta prevzela nekaj vode, še povedo v mestni upravi. »V omenjeni glavni zbiralnik in s tem v Slovensko ulico se steka tudi voda iz bližnjih ulic, zato v vse projekte vključujemo ukrepe za zmanjšanje obremenitve sistema s padavinsko vodo iz teh ulic. Tako so v sklopu projektov za obnovo cest, pločnikov in kolesarskih povezav že vključene naslednje rešitve: ločen meteorni kanal z odvajanjem v dve veliki ponikovalnici v Slomškovi ulici, ločen meteorni kanal v dolžini dveh tretjin ulice z odvajanjem v dve ponikovalni polji v Ulici Staneta Rozmana in ločen meteorni kanal v dolžini polovice ulice z odvajanjem vode v ponikovalnico v bližini otroškega vrtca v Gregorčičevi ulici. Navedene ureditve bodo izvedene do leta 2022.« Kot še omenjajo, so nekaj ukrepov že izvedli, med drugim je bila padavinska voda z območja ploščadi ob Trubarjevem drevoredu speljana v ponikovalnice, umeščene v parkovnem delu Trga zmage.

Projekt prenove Slovenske ulice je sofinanciran s sredstvi iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb Evropskega sklada za regionalni razvoj, ta tvorijo 70 odstotkov celotne vrednosti investicije, preostanek bo primaknila občina. Sredstva omenjenega mehanizma so namenjena za uresničevanje ciljev trajnostnih urbanih strategij mestnih občin. Na razpisu za izvajalce so bili izbrani družba Pomgrad, ki izvaja gradbena dela, podjetje Blisk Montaža, ki bo poskrbelo za elektroinštalacije, nadzor nad izvedbo del pa bo opravila družba Atrij.