vestnik

(VODOVOD SISTEMA A) Kako naenkrat zamenjati 10 tisoč vodomerov?

Majda Horvat, 10. 12. 2021
Nataša Juhnov
Zakon o meroslovju določa, da je vodomere treba zamenjati vsakih pet let, drugače sledijo kazni. Te so visoke in znašajo za vsak nezamenjan vodomer 400 evrov za pravno osebo in 200 evrov za odgovorno osebo. Foto Nataša Juhnov
Aktualno

Z omrežnino se ni zbralo dovolj sredstev, zato se občine sprašujejo, od kod vzeti potrebni denar za zamenjavo števcev

Ker je bil sistem A pomurskega vodovoda dokončan naenkrat pred petimi leti, bi bilo treba zdaj naenkrat na celotnem območju izvesti tudi zamenjavo vseh vodomerov za uporabnike (za priključek DN 20). Teh pa je nekaj manj kot deset tisoč.

Gre torej za velik zalogaj tako v smislu izvedbe kot finančno. Operativno bo moral za zamenjavo poskrbeti upravljavec sistema, to je podjetje Eko park, denar pa bodo morale zagotoviti občine, ki so vključene v sistem, torej Lendava, Dobrovnik, Kobilje, Odranci, Črenšovci in Turnišče. Ključno vprašanje pri tem je, ali bodo morali za zamenjavo števcev kaj primakniti tudi porabniki vode, glede na to, da se s plačevanjem omrežnine ni zbralo dovolj sredstev. Prav tako se zastavlja vprašanje, ali je res treba delujoče vodomere zamenjati že po petih letih, kakor določa več kot dvajset let star zakon o meroslovju.

Zamenjava posameznega vodomera bo stala od 90 do 100 evrov. 

Strošek zamenjave in kontrole točnosti vodomerov načeloma ne bi smel bremeniti porabnikov vode, ker se v ta namen že zbirajo namenska sredstva omrežnine. Ta se mesečno plačuje kot del storitev oskrbe s pitno vodo. Toda Jožef Gerenčer, direktor podjetja Eko park, je župane občin v sistemu že opozoril, da so se v preteklosti sredstva za vzdrževanje priključkov zbirala le v višini približno polovice tistega, kar bi bilo potrebno zdaj za zamenjavo vodomerov. Prav tako so v nekaterih občinah del tako zbranega denarja namenili za odpravo raznih napak ali popravil v vodomernih jaških.

7dffde190dadc9bf970158b7c1abb239
majda Horvat
Jožef Gerenčer, direktor Eko parka.

Okvare, ki jih še ne bi smelo biti

»Ker v nekaterih občinah sredstva niso zadostna, se je treba dogovoriti za način zamenjave vodomerov z možnostjo izvedbe tega na daljši rok, to je od dveh do treh let. V tem času bi se dalo zbrati dodatna sredstva, drugače jih bo treba zagotoviti naenkrat v celoti,« pravi Gerenčer. Zakon o meroslovju določa, da je števce porabe vode treba zamenjati vsakih pet let, drugače sledijo kazni. Te so visoke in znašajo za vsak nezamenjan vodomer 400 evrov za pravno osebo in 200 evrov za odgovorno osebo.

Ne glede na to so pri sistemu A pomurskega vodovoda nekatere okoliščine, ki bi jih bilo smiselno upoštevati pri izvajanju zakona, še pove Gerenčer. Zamenjava posameznega vodomera bo stala od 90 do 100 evrov, odvisno od tega, ali bo treba odpraviti še kakšno okvaro v jašku. V podjetju Eko park se bodo dela lotili z okrepljenim številom delavcev, ekipa bo odgovorna samo za to nalogo. Po potrebi bodo vključevali še zunanje izvajalce storitev.

Namenska sredstva za vzdrževanje sistema se zbirajo za vsako občino posebej pri podjetju Eko park, s tem denarjem pa so, kot rečeno, v nekaterih občinah že tudi odpravljali okvare na sistemu. Te so se pojavljale na različnih mestih po celotnem sistemu. Na osnovi ugotovljenih okvar pa ni mogoče trditi, da so bili na splošno vgrajeni manj kakovostni materiali. So pa bile ponekod zaznane napake, ki se po petih letih še ne bi smele pojavljati, podčrta Jožef Gerenčer, direktor Eko parka.

Prispevali bodo tudi porabniki vode

V Občini Dobrovnik je 974 vodomerov, strošek zamenjave teh pa ni zanemarljiv, pravi župan Marjan Kardinar, ne glede na to, ali bi denar vzeli v proračunu ali ga zbrali z omrežnino. Zato so občine družbenice Eko parka na zadnjem sestanku tudi predlagale, da se zamenjava vodomerov izvede v dveh oziroma treh letih. V Dobrovniku o tem, da bi dodatni denar zbirali s črtanjem subvencije, ne razmišljajo. Omrežnina je 2,767 evra za kubični meter (zmanjšana za 10-odstotno subvencijo). Uporabniki stroška zamenjave za zdaj ne bodo občutili v svojih žepih. »Vprašati pa se moramo, ali je res treba kakovostne vodomere, kot so sedaj, zamenjevati na pet let in po nepotrebnem trošiti denar. Postali smo potratna družba zaradi pravilnikov,« je kritičen Kardinar.

22dbb5554a6d530ecb6a377b3c2fdba3
Branko Zunec
Postali smo potratna družba zaradi pravilnikov,« je kritičen Kardinar, župan občine Dobrovnik.

V Občini Črenšovci je 1435 vodomerov, zamenjevati naj bi jih začeli v letu 2023. Občina ima zaradi obstoječe vodovodne infrastrukture oziroma osnovnih sredstev na njenem območju in nerešenih lastniških razmerij med občinami najvišjo omrežnino v sistemu (3,948 evra), na drugi strani pa tudi najvišjo subvencijo za porabnike (52,93 odstotka). Zato tudi pri njih z omrežnino zbrana sredstva ne bodo zadoščala za kritje stroškov zamenjave vodomerov. Zdaj iščejo možnosti, kako bi v zbiranje sredstev vključili tudi uporabnike, je povedala županja Vera Markoja, vsekakor pa jih ne bodo obremenili preveč in naenkrat, zagotavlja.

6ccef965032df44056f9716397c3da5a
Ines Baler
Zdaj iščejo možnosti, kako bi v zbiranje sredstev vključili tudi uporabnike, je povedala županja črenšovske občine Vera Markoja, vsekakor pa jih ne bodo obremenili preveč in naenkrat, zagotavlja

V Občini Odranci imajo 523 vodomerov. Manjkajoča sredstva za kritje stroška zamenjave bodo zagotovili iz proračuna. Posledica tega bo, da v prihodnje iz proračuna ne bodo več zagotavljali subvencije za omrežnino, je dejal župan Ivan Markoja. To so vsako leto zmanjšali za pet odstotkov in je tako letos znašala 30 odstotkov (omrežnina 1,747 evra). Prihodnje leto bi bila 25 odstotkov, vendar je torej več ne bo.

V Občini Turnišče je odločanje o načinu zamenjave vodomerov sovpadla z odločanjem o nadaljnjem sodelovanju s podjetjem Eko park. Nanj je bila namreč pred leti prenesena oskrba s pitno vodo v občini, kar je prej izvajalo Javno podjetje (JP) Varaš, to občinsko komunalno podjetje pa zdaj za upravljavca opravlja nekatere storitve. Razprava na zadnji seji občinskega sveta je tekla o možnostih, ali tako razmerje ohranijo še nekaj časa ali naj JP Varaš prevzame upravljanje. Predlog je, da z aneksom k pogodbi podaljšajo obstoječe sodelovanje za dve leti. To tudi pomeni, da bi Eko park izvedel zamenjavo vodomerov. Teh je v občini med 400 in 500, nekaj bi jih bilo treba zamenjati prednostno.

Različno za uporabnike

Cena vode v sistemu A pomurskega vodovoda je za uporabnike enotna v vseh šestih občinah (0,5240 evra za kubični meter), do razlik v strošku oskrbe s pitno vodo med občinami pa prihaja zaradi različne višine omrežnine ter višine subvencije, s katero občine uravnavajo strošek oskrbe za uporabnike.

Nataša Juhnov
Ključno vprašanje pri tem je, ali bodo morali za zamenjavo števcev kaj primakniti tudi porabniki vode, glede na to, da se s plačevanjem omrežnine ni zbralo dovolj sredstev.