vestnik

KPK po enem letu nad Mešiča, ker je glasoval za samega sebe

Rok Šavel, 1. 8. 2022
Nataša Juhnov
Mestni svetnik Andrej Mešič (povsem desno) je dobil zaušnico s strani protikorupcijske komisije, ki je po enoletnem postopku javno objavila ugotovitve v njegovem primeru.
Aktualno

Komisija za preprečevanje korupcije je po enem letu ugotovila, da se je mestni svetnik Andrej Mešič znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov in ni storil vsega, da se temu izogne, ko je glasoval sam zase pri imenovanju v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota.

Na podlagi prošnje za podajo pravnega menja glede kršitev določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) v letu 2021 uvedla postopek v povezavi z ravnanjem mestnega svetnika in člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mestne občine Murska Sobota (KMVVI) Andreja Mešiča. KPK je tako na podlagi pridobljene dokumentacije ugotovila, da je Mešič na seji KMVVI 11. junija lani tudi sam glasoval o predlogu, da se on imenuje v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota kot predstavnik ustanovitelja, ravno tako je kot mestni svetnik na seji 23. septembra glasoval sam zase pri predlogu sklepa, da se imenuje v svet zavoda soboškega zdravstvenega doma.

KPK: Mešič bi se moral izločiti

 
"Tovrstne okoliščine (glasovanje zase) sodijo med najbolj tipične oz. pogoste okoliščine, ki vplivajo ali pa ustvarjajo videz, da vplivajo, na objektivnost in nepristranskost opravljanja javnih nalog  uradne osebe. Andrej Mešič bi se tako iz omenjenih glasovanj moral izločiti, poleg tega pa bi ob zaznavi teh okoliščin moral pisno obvestiti ostale člane KMVVI, župana in ostale mestne svetnike ter počakati na njihovo odločitev. Ker tega ni storil, je ravnal v nasprotju s 37. členom ZIntPK. Ugotovitve Komisije so pravnomočne, saj obravnavana oseba zoper njih ni vložila tožbe v upravnem sporu. Tako so v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZIntPK izpolnjeni zakonski pogoji za objavo ugotovitev, ki jih z namenom vzpostavitve ustreznih standardov delovanja funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje v nadaljevanju objavljamo v celoti. Izjasnitve obravnavana oseba v postopku ni podala," so danes sporočili iz KPK in ponovno poudarili, da od funkcionarjev kot je tudi Mešič pričakujejo proaktivno ravnanje v smeri odpravljanja korupcijskih tveganj in krepitve integritete tako svoje funkcije oziroma službe kot krepitve integritete organizacije, v kateri so zaposleni.

seja-moms
Vanesa Jaušovec
Predsednik Komisije za mandatne zadeve, volitve in imenovanja (KMVVI) Goran Miloševič je bil med štirimi člani, ki niso podprli sklepa, da bi o Mešiču ter Danieli Mörec posebej glasovali v mestnem svetu. Mešič meni, da vnovični kandidacijski postopek KMVVI ni bil zakonit.


Celotno dogajanje

 
Kaj se je pravzaprav dogajalo pri spornem imenovanju? Začelo se je tako, da je soboški zdravstveni doma lanskega maja soboško občino seznanil, da imenovanim članom ustanovitelja v svetu zavoda poteče štiriletni mandat in zaprosil za imenovanje novih članov. Svet zavoda soboškega zdravstvenega doma šteje sicer sedem članov, od tega trije predstavniki zaposlenih, trije predstavniki ustanovitelja in en predstavnik zavarovancev. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je tako junija obravnavala predlog za imenovanje članov, na podlagi poziva pa je prejela dva predloga, in sicer za Mešiča ter za Danielo Mörec, ravno tako mestno svetnico. Na glasovanju o predlogu Mešiča je bilo neodločeno - štirje so bili za, štirje so bili proti, pri tem pa je glasoval o sebi tudi Mešič. O predlogu, da se v svet zavoda imenuje mestna svetnica Mörec, pa je glasovalo šest članov - od tega so bili štirje za, dva proti. Tudi pri tem glasovanju je sodeloval Mešič. Nobeden od kandidatov ni prejel večine glasov, zato je bil na seji KMVVI sprejet sklep, da se kandidacijski postopek ponovi. Kdo vse pa je bil na seji KMVVI prisoten? Poleg Mešiča (SDS) so to bili še Nives Cajnko (SD), Marjan Gujt (Konkretno), Brigita Perhavec (SD), Darko Rudaš (Romska skupnost), Jože Šadl (SAB), Bojan Petrijan (SDS) in Goran Miloševič (SD), sicer tudi predsednik KMVVI - manjkal je tako samo en član - Dušan Bencik.


Na ponovni poziv sta ponovno prispela predloga istih imen, Mešič se je tokrat iz glasovanja izločil, KMVVI pa je na koncu sprejel sklep, da se naj se v svet zavoda kot predstavnica soboške občine imenuje Daniela Mörec, a ta na seji mestnega sveta ni dobila dovolj glasov, saj je zanjo glasovalo le devet mestnih svetnikov, trinajst pa jih je bilo proti. Mestna svetnica Mörec se je sicer pred glasovanjem v mestnem svetu izločila. Sledila je še ena seja KMVVI, kjer je bil kandidat le Mešič, in tudi tokrat o sebi ni glasoval, so pa člani sprejeli sklep, da se prav njega imenuje v svet zavoda. Dovolj podpore je nato dobil tudi na naslednji seji mestnega sveta, kjer je od 25 prisotnih svetnikov zanj glasovalo 15 članov mestnega sveta, sedem pa jih je bilo proti. Za KPK pa je problematično to, da se Mešič, kot je sicer utečena praksa, tokrat ni izločil iz glasovanja za samega sebe v mestnem svetu.


Mešič: Moj glas ni bil odločilen

 
Po mnenju Mešiča je bilo njegovo ravnanje popolnoma zakonito, pri nobenem glasovanju, kot je poudaril za Vestnik.si, njegov glas ni vplival na končni rezultat. Ob tem mestni svetnik izpostavlja tudi, da bi že na tisti prvi seji KMVVI, kjer tako on kot Mörec nista dobila večine glasov prisotnih članov, morali mestnemu svetu predlagati, da naj posebej glasuje o obeh. Tak sklep je tudi predlagal Bojan Petrijan, a ni bil sprejet, saj so zanj glasovali trije člani KMVVI, štirje pa so bili proti, med njimi tudi predsednik Miloševič. V nadaljevanju so nato sklenili ponoviti kandidacijski postopek, kar pa po prepričanju Mešiča ni bilo zakonito. Ravno tako, kot še izpostavlja Mešič, je bil na sporni seji mestnega sveta imenovan s kar dvotretjinsko večino glasujočih, pod njegovo imenovanje pa se je podpisal tudi takratni župan, zdajšnji minister za kohezijo Aleksander Jevšek. 


KPK je Mešičeve navedbe zavrnila oziroma se do navedb glede zakonitosti sklepov KMVVI niti ni opredeljevala, ker za to naj ne bi bila pristojna, glede vpliva na izid glasovanja, ki ga po Mešičevih navedbah ni bilo, pa KPK poudarja, "da se v primerih, ko uradna oseba, torej določen posameznik, sodeluje v postopkih pri odločanju/glasovanju o zadevah, kjer tudi sama nastopa kot kandidat, nastanku dejanskega nasprotja interesov ni mogoče izogniti ne glede na okoliščine, kar vključuje tudi sam izid glasovanja."