vestnik

Lastniška konsolidacija Panvite uspela

STA/R.Š., 4. 8. 2021
Jure Zauneker
Regal - trgovina je delež v Panviti povečala na 71,83 odstotka, v družbi Panvita mesnine pa na 71,81 odstotka.
Aktualno

Agencija za trg vrednostih papirjev (ATVP) je ugotovila, da je bila prevzemna ponudba družbe Regal - trgovina za družbi Panvita in Panvita mesnine, v kateri je pridobila po nekaj več kot petino delnic, uspešna, izhaja iz odločbe, v sredo objavljene v Delu.

Pod okrilje Regal - trgovine je prišlo še dodatnih 21,74 odstotka delnic Panvite, s prevzemno ponudbo pa je družba pridobila tudi 21,72 odstotka delnic Panvita mesnin. Regal - trgovina, ki je kot prevzemnik nastopala tudi v imenu družb Imo-Real iz Murske Sobote in Imo-Rent iz Mačkovcev, je delež v Panviti povečala na 71,83 odstotka, v družbi Panvita mesnine pa na 71,81 odstotka.

Za delnice Panvite 13 evrov, za Panvita mesnine 5 evrov

Regal - Trgovina je bila že sedaj največji lastnik družbe Panvita, ki je obvladujoča družba Skupine Panvita, in sicer je imela glede na letno poročilo za 2019 konec tistega leta v lasti 40,07 odstotka delnic Panvite. Po lastništvu ji sledijo družbe Ihan (25,42 odstotka), Capsa (21,58 odstotka) in Imo-Real (9,97 odstotka).

Panvita je izdajatelj 229.261 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo delnice 42 evrov, z njimi se trguje na Ljubljanski borzi v segmentu Si Enter. Prevzemna ponudba se je nanašala na 114.414 delnic, ki jih prevzemnik ali osebe, ki z njim delujejo usklajeno, še nimajo v lasti.

Za vsako delnico Panvite je družba Regal - Trgovina ponujala 13 evrov, plačilo celotne kupnine pa bo izvedla v denarju. Praga za uspešnost ponudbe prevzemnik ni določil. Medtem je podjetje Panvita mesnine izdajatelj 229.261 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 10 evrov, tudi z njimi se trguje na Ljubljanski borzi. Prevzemna ponudba se je nanašala na 114.414 delnic, ki še niso v lasti prevzemnika, zanje je Regal - Trgovina ponujala pet evrov in tudi v tem primeru plačilo celotne kupnine v denarju. Prag uspešnosti ravno tako ni bil določen.

255cc84d0d37f1e5867f347400e543f1
Nataša Juhnov
Peter Polanič je za 31. avgust sklical skupščino delničarjev Panvite.

Namen prevzemne ponudbe konsolidacija lastništva

Kot je izhajalo iz mnenja poslovodstva Panvite glede prevzemne ponudbe, bo prevzemnik z izvedbo prevzemnega postopka izvedel nadaljnjo konsolidacijo lastniške strukture, zaradi česar bo upravljanje ciljne družbe še bolj učinkovito. Prevzemnik tako ne načrtuje prestrukturiranja, združevanja poslovnih funkcij ali spremembe lokacije oziroma sedeža poslovanja in da ne bo vplival na delovna mesta ter pogoje zaposlovanja po končanem prevzemu. Skupino Panvita sicer že dlje časa večinsko obvladuje prekmurska družina Polanič.

Za 31. avgust je s strani uprave družbe, ki ji predseduje Peter Polanič, sklicana skupščina delničarjev Panvite, na kateri se bodo delničarji med drugim seznanili z letnim poročilom za poslovno leto 2020, podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu ter sprejeli sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2020. Uprava predlaga, da se bilančni dobiček, ki je konec lanskega leta znašal 632.584 evrov, v višini 385.158,48 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem, preostanek pa ostane nerazporejen. Na dnevnem redu je tudi imenovanje novih članov nadzornega sveta in sprememba statuta družbe. Na isti dan je sklicana tudi skupščina družbe Panvita mesnine.
Kaj zdaj berejo drugi