vestnik

Osem milijonov evrov za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

Vestnik, 24. 7. 2020
Nataša Juhnov
Cilj razpisa je uvesti učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa.
Aktualno

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa za leto 2020.

Za ta namen je razpisanih osem milijonov nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je uvesti učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa, doseči intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu ter ustvariti nova delovna mesta. Upravičenci lahko kandidirajo za pridobitev nepovratnih sredstev individualno oziroma kolektivno kot skupine lastnikov gozdov ali skupine proizvajalcev s področja gozdarstva.
Večji del sredstev namenjajo fizičnim osebam
Upravičeni stroški, ki jih bodo lahko uveljavljal upravičenci, so stroški nakupa in dobave nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014. Od skupno osem milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev bo pet milijonov evrov namenjenih fizičnim osebam, razen samostojnim podjetnikom posameznikom, ter skupinam lastnikov gozdov in agrarnim skupnostim v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih, preostalih tri milijone sredstev pa bo namenjenih pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in skupinam proizvajalcev s področja gozdarstva.
Če na posameznem sklopu razpisana sredstva ne bodo porabljena, se neporabljena sredstva razdelijo na ostale sklope iz javnega razpisa.

b649a7ba96dc4e083eb9eb3a103492d2
Nataša Juhnov
Od skupno osem milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev bo pet milijonov evrov namenjenih fizičnim osebam, razen samostojnim podjetnikom posameznikom.

Najnižji znesek znaša tisoč evrov na vlogo
Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naložbe v nakup in dobavo nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda. Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša štirideset odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša tisoč evrov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ pol milijona javne podpore.