vestnik

Voda

Janko Votek, 22. 3. 2018
Nataša Juhnov
Zaloge pitne vode so omejene 
Aktualno

Narava za vodo je osrednja tema letošnjega svetovnega dne voda. S tem se poskuša opozoriti, da človek s svojimi ravnanji vpliva na podnebje in to na vodne razmere. V svetu počasi začne prevladovati prepričanje, da je vodo mogoče rešiti z zeleno infrastrukturo – ponovno zasaditvijo dreves, povezavo rek s poplavnimi ravnicami, obnovo mokrišč.
Na ta način je začel razmišljati tudi del slovenske stroke in tudi javnosti. Premalo pa je tega zavedanja znotraj politike, ki še vedno podlega ali pristaja na neracionalno industrializacijo in agresivno uničevanje obvodnih pasov s preoravanjem in spreminjanjem le – teh v njive.

8570cfc5c9716b5094aada2494045cd9
Nataša Juhnov
Ledava je pomememben zaledni vodotok za nivo pitne vode v vodnih zajetjih

Gre za energetski lobi, ki še vedno hoče degradirati reko Muro z gradnjo elektrarn. Na drugi strani pa je tu del kmetov, ki ne vidi pred sabo nič drugega kot njivo. Ob tem pa ga ne zanima ali bo ta njiva imela dovolj vode za rast rastlin in če bo voda na vodnem zajetju zdrava za pitje tako za njega kot za žival, ki jo redi.
V lanskem letu je bilo v Sloveniji, po podatkih Statističnega urada načrpanih 706 milijonov kubičnih metrov vode. Od tega 706 milijonov iz površinskih in 181 milijonov kubičnih metrov iz podzemnih virov. Za potrebe javnega vodovoda je bilo načrpanih 162 milijonov kubičnih metrov, od tega je bilo zaradi dotrajanosti vodovodnih sistemov izgubljenih 45 milijonov kubičnih metrov. V Pomurju smo uporabili 7,9 milijona kubičnih metrov vode. Za potrebe gospodinjstev je bilo načrpanih 3,4 milijona kubičnih metrov.

d8400ac9a0a2a7967992ea0d3c6325b4
Nataša Juhnov
Pomurski vodovod

Za Slovenijo velja, da ima dovolj zalog pitne vode v vodonosnikih. Gre za varljiv občutek, saj količina razpoložljivih sladkovodnih virov iz leta v leto niha. V letu 2015, ki je bilo sušno leto se je količina rapoložljivih virov pitne vode v odnosu na leto 2014 zmanjšale za 46 odstotkov. Vzrok je bil v majhnem pretoku rek, zaradi suše

f3c248533727e18f09b72e6ef06e1d3e
Nataša Juhnov
Ledavo in ostale vodotoke je letošnji konec zime in začetek pomladi napolnil z vodo