vestnik

Onesnažen potok pod drobnogledom inšpekcije, županja se obrača na državo

Majda Horvat, 30. 7. 2021
Majda Horvat
Vodi, ki se zdaj izteka iz čistilne naprave, pred izpustom v potok Črnec dodajajo čisto vodo.
Aktualno

Občina Črenšovci ukrepala v dobri veri, da reši okoljski problem, in se ravnala po nareku pristojnih državnih institucij – Velikopolanska občina opozarja na nevarnost onesnaženja za vodno zajetje.

Zaradi neustrezne tehnologije čiščenja in dotrajanosti čistilne naprave v Trnju, ki čisti odpadne vode iz krajev Črenšovci, Žižki in Trnje, je ta predvsem zaradi previsokih vsebnosti amonijevih spojin s svojim iztokom več let onesnaževala potok Črnec. Občina Črenšovci jo je zdaj začela obnavljati. Z gradbenega in tehnološkega vidika gre skorajda za novo čistilno napravo z drugačno sestavo in tehnologijo čiščenja, zaradi česar je tudi naložba vredna več kot milijon evrov. A pri izvajanju gradbenih del je prišlo v prvi polovici julija do obsežnega izpiranja komunalnega blata in s tem onesnaženja potoka Črnca. »Nastalo prehodno situacijo obžalujemo in zagotavljamo, da smo sprejeli vse možne ukrepe, ki bodo prispevali k izboljšanju situacije,« je povedala črenšovska županja Vera Markoja.

6ccef965032df44056f9716397c3da5a
Ines Baler
Vera Markoja: "V tem trenutku je največ, kar lahko storimo, to, da rekonstrukcijo izvedemo v čim krajšem možnem času."

Izvajalec zagotavlja, da dela v skladu z dovoljenjem

O dogodku so 12. julija obvestili inšpektorja za okolje, ki spremlja potek sanacije čistilnih naprav. Ta je izdal ustno odločbo, po kateri zdaj izvajajo varovalne ukrepe. Blato, ki se je zadržalo v čistilni napravi, so 19. julija posušili in odpeljali, z namenom preprečitve nadaljnjega izpiranja mulja tega dnevno tudi odvažajo. Prav tako so po navodilu inšpektorja na kanalizacijskem sistemu vzpostavili režim maksimalnega podaljšanja zadrževalnega časa odpadne vode z namenom znižanja hidravlične obremenitve čistilne naprave. Poleg navedenega zdaj ob iztoku iz čistilne naprave dodajajo čisto vodo z namenom, da se ob nizkem vodostaju v Črncu preprečujejo še neprijetne vonjave.

Okoljski inšpektor izvajanje teh naloženih ukrepov tudi sproti preverja. Glede razlogov, zakaj je prišlo do izpiranja komunalnega blata v Črnec in ugotavljanja odgovornosti za to, pa Markojeva pravi, da vsa gradbena dela po zagotovilih izvajalca in nadzornika potekajo skladno z gradbenim dovoljenjem. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano na osnovi projektne dokumentacije, ki zajema tudi postopek ravnanja z odpadno vodo med rekonstrukcijo čistilne naprave, prav tako je bilo za to izdano okoljsko dovoljenje.


Gradbeni posegi so veliki in zato posamezni deli naprave začasno ne delujejo. Zadrževalni čas vode v sistemu je skrajšan in zato ta pri iztoku tudi ni očiščena do stopnje, ki se pričakuje za ustrezno delujoče naprave.

Obnovo so pospešili

Ob vseh varovalnih ukrepih, ki so bili po navodili okoljske inšpekcije že sprejeti, so zdaj pospešili tudi dokončanje novega biološkega reaktorja. »V tem trenutku je največ, kar lahko storimo, to, da rekonstrukcijo izvedemo v čim krajšem možnem času in vzpostavimo novo čistilno napravo s tehnologijo, ki se pri nedavni rekonstrukciji čistilne naprave Bistrica že kaže kot zelo učinkovita,« je še podčrtala Markojeva. Letos je namreč občina že dokončala obnovo čistine naprave na Srednji Bistrici, ki čisti odpadne vode iz naselij Gornja, Srednja in Dolnja Bistrica.

Županja je tudi pojasnila, da komunalne odpadne vode, ki pritekajo na čistilno napravo Trnje, po okoljevarstvenem dovoljenju za napravo ni mogoče oziroma tudi ni dovoljeno spuščati kam drugam. Prav tako čistilna naprava Bistrica, ki je projektirana za 2500 populacijskih enot (PE), ne more prevzeti obremenitve čiščenja odpadne vode, ki se steka na čistilno napravo v Trnju s kapaciteto 3500 PE.

jaklin_foto
Arhiv vlade RS
Damijan Jaklin: "Naša primarna skrb je varovanje okolja in pitne vode, zato želimo, da se zadeve čim prej sanirajo."

Ne gre za spor med občinama

Zaradi onesnaženja potoka Črnec, katerega struga poteka proti Veliki Polani, je Občina Velika Polana podala prijave in obvestila vse pristojne službe, inšpektorata za okolje in za ribištvo, Zavod za varstvo narave, Agencijo za okolje in Ribiško družino Lendava, na Policijsko postajo Lendava pa tudi dodaten zapisnik in obvestilo o nadaljevanju onesnaževanja. Zaradi nevarnosti, ki predstavlja onesnaženje za vodovarstveno območje za velikopolansko vodno zajetje, je velikopolanski župan Damijan Jaklin sklical tudi dopisno sejo občinskega sveta. Ta je sprejel sklep, v katerem od Občine Črenšovci zahtevajo, da komunalno vodo v času sanacije čistilne naprave zbira v zadrževalniku in jo vozi v ustrezno čistilno napravo, ki ima okoljevarstveno dovoljenje. Prav tako pričakujejo, da Občina Črenšovci očisti strugo potoka, v času nizkega pretoka v potoku pa komunalno vodo s tlačnim vodom spelje do reke Mure.

Zaradi objav v nekaterih medijev, da je zaradi onesnaženja potoka Črnec prišlo do spora med občinama Črenšovci in Velika Polana, je Jaklin na družbenih omrežjih sporočil, da ne gre za spor med občinama. Naša primarna skrb je varovanje okolja in pitne vode, zato želimo, da se zadeve čim prej sanirajo, je še navedel Jaklin.

Zaradi potencialne nevarnosti, ki ga onesnaženje potoka Črnec predstavlja za podtalnico ter s tem za vodno zajetje Gaberje v sistemu A pomurskega vodovoda, so razmere na terenu ugotavljali tudi predstavniki podjetja Eko parka ter lendavskega medobčinskega inšpektorata.

Ministra prosijo za pomoč

»Ministra za okolje Andreja Vizjaka sem zaprosila za sestanek in pomoč pri ureditvi zadeve in za pomoč pri sanaciji potoka, saj ni samo naša občina tista, ki ga je leta onesnaževala. Za rekonstrukcijo čistilne naprave smo od državnih institucij prejeli vsa ustrezna dovoljenja, po katerih postopamo, zato tudi ne moremo prevzemati odgovornosti za to, da je prišlo do onesnaženja,« je še povedala Vera Markojeva, županja Občine Črenšovci. Izpostavila je tudi, da se je črenšovska občina lotila sanacije čistilnih naprav, ne da bi za to prejela finančno pomoč ministrstva, za katero so ves čas prosili.

Majda Horvat
Obnova čistilne naprave v Trnju poteka pospešeno.